Date:Login
class namereservation
Program
Start  Time
Duration
Coach
THURSDAY
06/20/2019
GRETNA FITNESS: 6:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
6:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA WELLNESS: 8:00 AM
Open
GRETNA WELLNESS
8:00 AM
60'
Heidi Fournier
GRETNA FITNESS: 9:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
9:00 AM
60'
JC Hernandez
GRETNA FITNESS: 12:00 PM
Open
GRETNA FITNESS
12:00 PM
60'
JC Hernandez
PERFORMANCE: 1:00 PM
Open
PERFORMANCE
1:00 PM
15'
GRETNA FITNESS: 4:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
4:30 PM
60'
Tina Dickerson
GRETNA FITNESS: 5:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
5:30 PM
60'
Tina Dickerson
GRETNA KIDS KREWE: 5: ...
Open
GRETNA KIDS KREWE
5:30 PM
60'
Kailyn Bush
GRETNA WELLNESS: 6:30 PM
Open
GRETNA WELLNESS
6:30 PM
60'
Tina Dickerson
FRIDAY
06/21/2019
GRETNA FITNESS: 5:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
5:00 AM
60'
Gabino Mora
GRETNA FITNESS: 6:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
6:00 AM
60'
Gabino Mora
GRETNA WELLNESS: 8:00 AM
Open
GRETNA WELLNESS
8:00 AM
60'
Heidi Fournier
GRETNA FITNESS: 9:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
9:00 AM
60'
JC Hernandez
GRETNA FITNESS: 12:00 PM
Open
GRETNA FITNESS
12:00 PM
60'
JC Hernandez
PERFORMANCE: 1:00 PM
Open
PERFORMANCE
1:00 PM
15'
GRETNA FITNESS: 4:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
4:30 PM
60'
Gabino Mora
GRETNA WELLNESS: 5:30 PM
Open
GRETNA WELLNESS
5:30 PM
60'
Gabino Mora
GRETNA FITNESS: 5:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
5:30 PM
60'
Gabino Mora
SATURDAY
06/22/2019
GRETNA SAT FITNESS 8AM
Open
Crescent City Weightli...
8:00 AM
60'
GRETNA SAT WELLNESS 9AM
Open
GRETNA FREE COMMUNITY ...
9:00 AM
60'
Gabino Mora
MONDAY
06/24/2019
GRETNA FITNESS: 5:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
5:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA FITNESS: 6:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
6:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA WELLNESS: 8:00 AM
Open
GRETNA WELLNESS
8:00 AM
60'
Heidi Fournier
GRETNA FITNESS: 9:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
9:00 AM
60'
JC Hernandez
GRETNA FITNESS: 12:00 PM
Open
GRETNA FITNESS
12:00 PM
60'
JC Hernandez
PERFORMANCE: 1:00 PM
Open
PERFORMANCE
1:00 PM
15'
GRETNA FITNESS: 4:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
4:30 PM
60'
Gabino Mora
GRETNA FITNESS: 5:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
5:30 PM
60'
Gabino Mora
GRETNA WELLNESS: 6:30 PM
Open
GRETNA WELLNESS
6:30 PM
60'
Lindsey Arnold
TUESDAY
06/25/2019
GRETNA FITNESS: 5:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
5:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA FITNESS: 6:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
6:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA WELLNESS: 8:00 AM
Open
GRETNA WELLNESS
8:00 AM
60'
Heidi Fournier
GRETNA FITNESS: 9:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
9:00 AM
60'
JC Hernandez
GRETNA FITNESS: 12:00 PM
Open
GRETNA FITNESS
12:00 PM
60'
JC Hernandez
PERFORMANCE: 1:00 PM
Open
PERFORMANCE
1:00 PM
15'
GRETNA FITNESS: 4:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
4:30 PM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA FITNESS: 5:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
5:30 PM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA WELLNESS: 6:30 PM
Open
GRETNA WELLNESS
6:30 PM
60'
Kyle Arnold
WEDNESDAY
06/26/2019
GRETNA FITNESS: 5:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
5:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA FITNESS: 6:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
6:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA WELLNESS: 8:00 AM
Open
GRETNA WELLNESS
8:00 AM
60'
Heidi Fournier
GRETNA FITNESS: 9:00 AM
Open
GRETNA FITNESS
9:00 AM
60'
Lindsey Arnold
GRETNA FITNESS: 12:00 PM
Open
GRETNA FITNESS
12:00 PM
60'
Lindsey Arnold
PERFORMANCE: 1:00 PM
Open
PERFORMANCE
1:00 PM
15'
GRETNA FITNESS: 4:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
4:30 PM
60'
Gabino Mora
GRETNA FITNESS: 5:30 PM
Open
GRETNA FITNESS
5:30 PM
60'
Gabino Mora
GRETNA WELLNESS: 6:30 PM
Open
GRETNA WELLNESS
6:30 PM
60'
Gabino Mora