Lexington Jiu Jitsu
Location
All Programs
Programs
All Coaches
Coach
September 13th - 19th
notify_hidden_link
  • Adult Jiu Jitsu
  • Fundamentals classes
  • Open Mat
  • Kids Jiu-Jitsu
  • Women's Jiu Jitsu
  • Blue Jiu Jitsu
  • Community Open Mat
invisible